Follow TishomingoBlues on Instagram for handmade items.

Follow teachxposh on Instagram for secondhand fashion.